Cilj marketing kursa je da upozna studente sa najvažnijim konceptima i alatima marketingaMarketing koncept znači da preduzeće treba da usmeri sve svoje aktivnosti na zadovoljavanje potreba i želja svojih potrošača.


Menadžment predstavlja proces predviđanja, organizovanja, komandovanja, koordinacije i kontrole. 

Efektivna poslovna komunikacija ima suštinski značaj za uspeh u današnjem poslovnom okruženju. Komunikacija predstavlja proces razmene informacija i sporazumevanje između pojedinaca putem zajedničkog sistema simbola, znakova i ponašanja. Osnovni cilj komunikacije je da pomogne ljudima da se osećaju dobro povodom sebe, svojih prijatelja, grupa i organizacija. Klasične svrhe komunikacije su da informiše, ubedi i da zabavi ljude. Kroz kurs ćemo ovladati veštinama poslovne komunikacije, pisane i usmene kao i etičkog ponašanja.