Cilj marketing kursa je da upozna studente sa najvažnijim konceptima i alatima marketinga